Regulamin wypożyczalni rowerów

 

1. Wypożyczane rowery są własnością FHU Obsługa Firm Magdalena Palińska.

2.  Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

3. Sprzęt wynajmowany klientowi jest sprawny technicznie i pozbawiony widocznych wad.

4. Aby wypożyczyć rower należy:

     - przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

     - być osobą pełnoletnią,

     - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,

     - wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.

5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

6. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem

7. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .

8. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

10. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna.

11. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję
a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w wypożyczalni.

12. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego naprawy według faktur przedstawionych przez Wypożyczalnię.

13. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu we własnym zakresie.

14. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

15 Opłata za wynajem roweru pobierana jest z góry.

16. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

17. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, w miejscu jego wydania oraz
w terminie określonym w dokumencie umowy wypożyczenia.

Pobierz umowę wypożyczenia