Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić połączenie Gminy z trasami rowerowymi z sąsiednimi województwami oraz zapewnić spójność tras międzyregionalnych na naszym obszarze. Poprowadzone zostały przez tereny
o różnorodnym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Łączna długość tras wynosi ok. 120 km po drogach utwardzonych o nawierzchni bitumicznej, brukowej, żwirowej i gruntowej.

Na projekt tras rowerowych „Bliżej Europy" składają się szlaki: „Tatarski", „Bursztynowy" i „generała Samsonowa".

„SZLAK TATARSKI"

szlak tatarski

Trasa rowerowa została poprowadzona tak, aby uczestnicy zobaczyli największy głaz narzutowy na Mazurach, dawny majątek ziemski do 1945 r. własność rodziny Franckenstein w Zagrzewie, skansen w Grzegórzkach i odwiedzili kompleks wsi kmiecych i drobnoszlacheckich oraz osad leśnych. Trasa posiada wspaniałe korytarze widokowe orientowane na dominantę zamku i sylwetkę miasta.

„SZLAK BURSZTYNOWY"

szlak bursztynowy

Trasa rowerowa umożliwia zwiedzanie najwyższych walorów przyrodniczych
i krajobrazowych w północno – wschodniej części gminy.

Prowadzi poprzez kompleks osad rybackich i leśnych: Wikno, Jabłonkę, Natać Wielką i kompleks historycznych rządowych plantacji leśnych i osad leśnych: Brzeżno Łyńskie, Likusy, Zimna Woda, Nadleśnictwo Koniuszyn i Nadleśnictwo Zimna Woda. Przez obszar ten przebiegało jedno z odgałęzień szlaków bursztynowych: z Pomorza przez Muszaki – Zimną Wodę – Jabłonkę – Natać - do Sambii. Atrakcja tej trasy to: pozostałości średniowiecznych ziemnych wałów obronnych, położonych na granicy między Starym Mazowszem,
a terenami zajętymi przez Prusów, liczne miejsca – ze względu na swoją przyrodniczą wartość - zostały objęte ochroną rezerwatową, można tu spotkać unikalne siedliska orła białego, bobrów i żółwi błotnych, obiekty zabytkowe – kościoły, cmentarze wojenne, młyny, parki i leśniczówki.

„SZLAK GENERAŁA SAMSONOWA"

szlak samsonowa

Trasa rowerowa znajduje się w północnej części gminy. Prowadzi przez ciekawie usytuowane i położone miejscowości. Na terenie tym zachowały się obiekty związane z działalnością wojskową: cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, związane z walkami we wrześniu – październiku 1914 r., fragmenty urządzeń militarnych z okresu II wojny – bunkry i rowy przeciwczołgowe.

 

Źródło: www.nidzica.pl